Булпорт Логистика, строителни и дизайнерски решения. Офиси под наем
УПРАВЛЕНИЕ
Управлението на Бизнес сграда „БУЛПОРТ“ се осъществява от нейния собственик - "Булпорт Логистика" АД. Компанията е дъщерно дружество на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД, което от своя страна управлява портфейл от компании.
 
В Съвета на директорите на "Булпорт Логистика" АД, са:
-> Мария Бисерова Георгиева – член на Съвета на директорите;
-> Росица Емилова Лефтерова – член на Съвета на директорите;
-> Радостин Пламенов Костадинов – Изпълнителен директор

Благодарение на разработената си с внимание бизнес стратегия, "Булпорт Логистика" АД успешно изгражда екип, който комбинира млади и същевременно опитни експерти и служители. Всеки един от тях съчетава обширни познания в своята област с професионален опит, което осигурява на клиентите ни надеждни и креативни решения, в отговор на техните потребности.

МИСИЯ
Целта ни е наименованието Бизнес сграда „БУЛПОРТ“ винаги да бъде синоним на качество, комфорт и сигурност, а служителите ни успешно да задоволят изискванията и индивидуалните потребности на нашите клиенти и партньори.
Високото качество на услугите ни, спазването на договорените условия и срокове за изпълнение на проектите които реализираме, печелят на наша страна лоялността на клиентите ни и изграждат добрия имидж и високата конкурентоспособност на "Булпорт Логистика" АД.
От създаването си през 2008 година, дружеството има трайно установени бизнес контакти и стабилни партньорски отношения с множество български и чуждестранни компании, експерти и организации.

ВИЗИЯ
Компанията залага на три градивни начала – отговорност, професионализъм и лоялност.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
"Булпорт Логистика" АД извършва следните дейности:
- складова и логистична;
- брокераж и агентиране на плавателни съдове;
- ремонт, поддръжка и реновация на малки плавателни съдове;
- закупуване или придобиване по друг начин на плавателни съдове;
- притежаване, използване, опериране, даване под наем на плавателни съдове;
- строителство, ремонт, продажба или разпореждане по друг начин с плавателни съдове;
- опериране с кейове, пристани, складове и съоръжения за съхранение на стоки и вещи;
- търговско представителство и посредничество;
- консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Социална отговорност към служителите
Въпреки изключително нестабилната икономическа конюнктура, компанията винаги полага усилия за осигуряване на благоприятна работна среда на своите служители. "Булпорт Логистика" АД, извършва кариерно планиране, посредством организиране и провеждане на обучения на своите служители.

Социална отговорност към околната среда
В Бизнес сграда „БУЛПОРТ“ е създадена организация и ефективно се осъществява разделно събиране на отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло, батерии и пластмасови капачки подпомагащи благотворителни кампании.

Благотворителна дейност
Компанията подкрепя благотворителните дейности и участва в редица кампании, за подпомагане на хора в неравностойно положение.